Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật,
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật, Quy định về phòng, chống tham nhũng của Quốc hội