Hướng dẫn sử dụng Smarttest phiên bản mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Quản lý thư mục trong phần mềm Smarttest
  2. Cập nhật câu hỏi từ file word vào phần mềm Smarttest
  3. XEM VÀ SỬA DỮ LIỆU CÂU HỎI TRÊN PHẦN MỀM SMARTTEST
  4. Phục hồi và sao lưu trên phần mềm Smarttest
  5. Tạo ma trận đề trên phần mềm Smarttest

“Nguồn Youtube”